Français - Pular


o


ouvrir (un livre)fontugol deftere
ouvrir à clésottugol1vt
ouvrir grand les yeuxpartingolvtpurtingolvi
ouvrir un cheminseekugol ɗatal
ouvrir un peuweeñugolvt
oxygèneoksaarinsc. nat